Nothing (n) – /’nʌθiɳ/: không tồn tại, không có gì

Right (adj) – /rait/: đúng đắn, tốt

Believe (v) – /bi’li:v/: tin, tin tưởng

Live (v) – /liv /: sống

There are only two days in a year that nothing can be done. One is called Yesterday, and the other is called Tomorrow. Today is the right day to Love, Believe, Do and mostly Live – Dalai Lama XIV

Chỉ có hai ngày trong một năm mà không làm được gì. Một được gọi là ngày Hôm qua, và cái kia được gọi là ngày Mai. Hôm Nay đúng là ngày để Yêu thương, Tin tưởng,  Làm việc và chủ yếu là để Sống – Dalai Lama XIV

Từ Khóa: