Courage (n) – /’kʌridʤ/: sự can đảm, dũng khí

Roar (v) – /rɔ:/: la hét om sòm, gầm

Voice (n) – /vɔis/: tiếng nói, giọng nói

Try (v) – /trai/: thử, cố gắng

Courage doesn’t always roar. Sometimes it is the quiet voice at the end of the day that says, “I’ll try again tomorrow” – Mary Anne Radmacher

Can đảm không phải luôn là tiếng thét. Đôi khi can đảm là một âm giọng êm ái vào cuối ngày nói rằng “Ngày mai tôi sẽ thử lại” – Mary Anne Radmacher

 

Từ Khóa: