Cut (v) – /kʌt/: cắt

Rock (n) – /rɔk/: đá

Power(n) – /’pauə/: sức mạnh, sức lực

Persistence (n)-  /pə’sistənsi/: kiên gan, bền bỉ

A river cuts through rock, not because of its power but because of its persistence – Jim Watkins

Một con sông cắt xuyên qua tảng đá, không phải vì sức mạnh mà vì sự kiên trì của nó

Từ Khóa: