Lay (v) – /leɪ/: nằm, sắp đặt, bố trí

Tiny (adj) – /’taini/: nhỏ bé

Matter (n) – /’mætə/: vấn đề, sự kiện

Compare (v) – /kәm’peә(r)/: so sánh, đối chiếu

What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us – Ralph Waldo Emerson

Những gì nằm sau chúng ta và nằm trước chúng ta là những vấn đề rất nhỏ so với những gì nằm sâu trong chúng ta  

Từ Khóa: