Honesty(n) –   /ˈɒnɪsti/: lòng trung thực, sự trung thực

First (adj/adv) – /fəːst/: trước tiên, đầu tiên, thứ nhất

Wisdom (n) – /ˈwɪzdəm/: sự thông thái

Book (n) – /bʊk/: cuốn sách

Honesty is the first chapter in the book of wisdom – Thomas Jefferson

Lòng trung thực là chương đầu tiên của cuốn sách trí tuệ.

Từ Khóa: