Break (v) – /breik/- làm gãy, bẻ gãy

Branch (n) – /brɑ:nt∫/- cành cây

Trust (v) –   /trʌst/ – tin cậy, tin tưởng

Wing (n) –  /wɪŋ/ – cánh

A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking because her trust is not on the branch, but on her own wings.

Con chim đậu trên cành không bao giờ sợ chiếc cành sẽ gãy, bởi niềm tin của nó không đặt vào nhánh cây, mà đặt vào đôi cánh của chính mình.