talk (v) — /tɔ:k/ — nói, nói chuyện, chuyện trò

repeat (v)  — /ri’pi:t/ — lặp lại, nhắc lại

listen (v) — /’lisn/ — nghe, lắng nghe

learn (v) — /lə:n/ — học, học tập, nghiên cứu

When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new.

Khi bạn nói, bạn chỉ đang lặp đi lặp lại những điều bạn đã biết. Nhưng nếu bạn nghe, bạn có thể học được một điều gì đó mới mẻ hơn.