face (n) — /feis/ — mặt, khuôn mặt

sunshine (n) — /’sʌnʃain/ — mặt trời, ánh mặt trời

see (v) — /si:/ — thấy, trông thấy

shadow (n) — /’ʃædou/ — bóng, bóng tối

Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow

Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối.

Từ Khóa: