ship (n) — /ʃip/ — tàu, tàu thủy

drum (v) – /drʌm/ – (+up) đánh trống gọi, triệu tập

assign (v) — /ə’sain/ — phân công

task (n) — /tɑ:sk/ — nhiệm vụ

immensity (n) – /i’mensiti/ – sự mênh mông, bao la

If you want to build a ship, don’t drum up people together to collect wood and don’t assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea.

Nếu bạn muốn đóng một con tàu, đừng kêu gọi mọi người đi lấy gỗ, cũng đừng giao nhiệm vụ và công việc cho họ; mà hãy hướng dẫn họ mong ước sự bao la vô tận của biển khơi.