Journey (n) – /ˈdʒɜːrni/: cuộc hành trình, chặng đường đi
Mile (n) – /mail/: dặm, lý (1 dặm ~ 1609 m)
Begin (v) – /bi´gin/: bắt đầu, mở đầu
Step (n) – /step/: bước, bước đi

“The journey of a thousand miles begins with one step.” -Lao Tzu

Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước đi.

Từ Khóa: