Attainable (adj) – /əˈteɪnəbl/: có thể đạt được

Perfection (n) – /pəˈfɛkʃ(ə)n/: sự hoàn hảo, sự toàn vẹn hoàn mỹ

Catch (v) – /katʃ/: bắt lấy, tóm lấy

Excellence – (n) -/ˈɛks(ə)l(ə)ns/: sự xuất sắc; xuất sắc, tuyệt vời

Perfection is not attainable, but if we chase perfection we can catch excellence – Vince Lombardi

Hoàn hảo là không thể, nhưng nếu chúng ta theo đuổi sự hoàn hảo chúng ta có thể bắt được sự xuất sắc – Vince Lombardi

Từ Khóa: