Thought (n) – /θɔːt/ : sự suy nghĩ, ý nghĩ, tư tưởng

Pure (adj) – /pjʊə/: trong sạch, nguyên chất, tinh khiết

Shadow (n) -/ˈʃædəu/: chiếc bóng, bóng tối

Leave  (v) – /liːv/: rời đi, bỏ đi

We are shaped by our thoughts; We become what we think. When the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves. – Buddha

Chúng ta được tạo nên bởi những tư tưởng của mình; Chúng ta trở thành điều mà chúng ta nghĩ. Khi tâm  trong sáng, thì niềm vui sẽ theo chúng ta như chiếc bóng không bao giờ rời  – Đức Phật

Từ Khóa: