lesson (n) — /’lesn/ — bài học

present (n) — /’preznt – pri’zent/ — hiện tại

gift (n) — /gift/ — quà tặng

motivation (n) — /,mouti’veiʃn/ — sự thúc đẩy, cảm hứng

The past is your lesson. The present is your gift. The future is your motivation.

Quá khứ là bài học, hiện tại là quà tặng, tương lai là cảm hứng.

Từ Khóa: