forgiveness (n) /fə’givnis/: sự tha thứ; tính khoan dung, tính dễ tha thứ

the weak (n) (n) /wiːk/: kẻ yếu đuối, sự yếu đuối;

the strong (n) (n) /strɔη/: kẻ mạnh, người mạnh mẽ;

attribute (n) /ə’tribju:t/: thuộc tính, sự tượng trưng.

The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong – Mahatma Gandhi

Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Sự vị tha là phẩm chất của kẻ mạnh.

Từ Khóa: