arrow (n) — /’ærou/ — mũi tên

pull (v) — /pul/ — kéo

backward (adv) — /’bækwəd/ — về phía sau, lùi

mean (v) — /mi:n/ — nghĩa là, có nghĩa là

aim (v) — /eim/ — nhắm, chĩa

launch (v) — /lɔ:ntʃ/ – khởi đầu, lau vào

drag (v) — /drӕg/ – kéo, lôi

An arrow can only be shot by pulling it backward. So when life drags you back with difficulties, it means it’s going to launch you into something great. So, just focus and keep aiming. 

Mũi tên chỉ bay xa khi nó bị kéo lại từ phía sau. Và cuộc sống cũng vậy, khi cuộc sống kéo bạn về phía sau nghĩa là nó đang khởi động để đưa bạn về phía trước. Vậy nên, hãy tiếp tục tập trung và hướng đến những điều tốt đẹp. 

Từ Khóa: