glory (n) – /ˈɡlɔːri/ – vinh quang, vinh dự

fall (v) – /fɔːl/ – ngã, vấp ngã

great (adj) – /greit/- to lớn, vĩ đại

Rise (v) – /raiz/ – đứng lên, tăng lên.

Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fallConfucius

Vinh quang lớn nhất của con người không phải là việc không bao giờ vấp ngã, mà luôn đứng lên sau những lần vấp ngã  – Khổng Tử

Từ Khóa: