knowledge (n) — /’nɔliʤ/ — kiến thức

weightless (adj) — /’weitlis/ — không trọng lượng

treasure (n) — /’treʤə/ — kho báu

carry (v) — /’kæri/ — mang, vác

Don’t be afraid to learn. Knowledge is weightless, a treasure you can always carry easily.

Đừng ngại học tập. Kiến thức là một kho báu không trọng lượng mà chúng ta có thể dễ dàng mang theo bất cứ đâu.

Từ Khóa: