above (adv) — /ə’bʌv/ — ở trên

cloud (n) — /klaud/ — mây, đám mây

attitude (n) — /’ætitju:d/ — thái độ, quan điểm

difference (n) — /’difrəns/ — sự khác nhau

All Birds find shelter during a rain. But Eagle avoids rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude makes the difference.

Tất cả các loài chim tìm chỗ trú ẩn trong cơn mưa. Nhưng đại bàng tránh mưa bằng cách bay lên trên các đám mây. Các trở ngại giống nhau, nhưng thái độ đối với trở ngại tạo nên sự khác biệt

Từ Khóa: