genius (n) — /ˈdʒinyəs/ — thiên tài, người thiên tài
percent (n) — /pə’sent/ — phần trăm
perspiration (n) — /,pə:spə’reiʃn/ — mồ hôi
inspiration (n) — /,inspə’reiʃn/ — cảm hứng

Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.
Thiên tài là 1% cảm hứng và 99% mồ hôi.