chapter (n) — /’t∫æptə(r)/ — chương

sad (adj) — /sæd/ — buồn

exciting (adj) — /ik’saitiɳ/ — hứng thú, thú vị

turn (v) — /tə:n/ — lật, dở, trở

Life is like a book.

Some chapters are sad, some are happy and some are exciting. But if you never turn the page… You will never know what the next chapter has in store for you.

Cuộc đời giống như một cuốn sách
Có chương buồn, có chương vui và có chương thú vị. Nhưng nếu bạn không bao giờ lật trang… Bạn sẽ không thể biết được những gì dành cho bạn ở những trang tiếp theo

Từ Khóa: