like (adj) — /laik/ — giống, giống như
river (n) — /’rivə/ — dòng sông
touch (v) — /tʌtʃ/ — chạm, chạm vào
flow (n) — /flow/ — dòng chảy

Time is like a river. You cannot touch the same water twice, because the flow that has passed will never pass again. Enjoy every moment of your life.

Thời gian giống như dòng sông. Bạn không thể chạm hai lần vào cùng mặt nước, bởi dòng chảy đã trôi đi sẽ không bao giờ quay lại. Hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc của cuộc đời bạn.

Từ Khóa: