happiest (adj) — hạnh phúc nhất

necessarily (adv) — /’nesisərili/ — nhất thiết, tất yếu

best (adj) — /best/ — tốt nhất

everything (prn) — /’evriθiɳ/ — mọi vật, mọi thứ, tất cả mọi thứ

The happiest people don’t have the best of everything; They just make the best of everything.

Những người hạnh phúc nhất không có mọi thứ tốt nhất; Họ chỉ làm mọi thứ tốt nhất có thể.