lonely (adj) — /’lounli/ — cô đơn, cô độc, bơ vơ

build (v) — /bild/ — xây, xây dựng, dựng nên

wall (n) — /wɔ:l/ — tường, vách

instead (adv) — /in’sted/ — đáng lẽ là, thay vì

People are lonely because they build walls instead of bridges

Con người cô đơn bởi họ tự xây những bức tường ngăn cách thay vì những cây cầu.

Từ Khóa: