choice (n) — /tʃɔis/ — sự lựa chọn, sự chọn, sự lựa

chance (n) — /tʃɑ:ns/ — cơ hội

change (n) — /tʃeinʤ/ — sự thay đổi, sự đổi

or (conj) — /ɔ:/ — hoặc, hay là

“Choice”, “Chance”, “Change”

You must make a choice to take a chance or you life will never change.

“Sự chọn lựa”, “Cơ hội”, “Sự thay đổi”

Bạn phải lựa chọn để nhận được cơ hội hoặc cuộc đời bạn sẽ không giờ thay đổi.