simple (adj) — /’simpl/ — đơn giản

rule (n) — /ru:l/ — nguyên tắc, quy luật, điều lệ

hatred (n) — /’heitrid/ — lòng căm thù, sự căm thù, sự căm ghét

worry (n) — /’wʌri/ — sự lo lắng, điều lo nghĩ

5 Simple Rules For Happiness:

1. free your heart from hatred
2. free your mind from worries
3. live simply
4. give more
5. expect less

5 nguyên tắc đơn giản để hạnh phúc: 

1. Gạt bỏ những thù ghét khỏi trái tim bạn.
2. Gạt bỏ những lo lắng khỏi tâm trí bạn.
3. Sống đơn giản.
4. Cho đi nhiều hơn.
5. Kỳ vọng ít hơn.