difficult (adj) — /’difikəlt/ — khó, khó khăn, gay go

possible (adj) — /’pɔsəbl/ — có thể, có thể được, có thể xảy ra

therefore (adv) — /’ðeəfɔ:/ — bởi vậy, cho nên, vì thế, vậy thì

whenever  (adv) — /wen’ev / — mỗi khi, một khi

In this world, everything is difficult, but everything is possible. Therefore, whenever you face dificulties, know there are possibilities in all you seek.

Trên thế giới này, mọi thứ đều khó khăn, nhưng không phải không thể. Do đó một khi bạn đối mặt với những khó khăn, bạn biết rằng ở đâu đó vẫn có những cơ hội.

Từ Khóa: