Minute (n)- /ˈmɪn.ɪt/: phút
Angry (adj)- /ˈæŋ.ɡri/: giận dữ
Lose (v)- /luːz/: mất
Happiness (n)- /ˈhæp.i.nəs/: vui vẻ, hạnh phúc

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness ― Ralph Waldo Emerson
Với mỗi phút bạn giận dữ là bạn mất đi 60 giây hạnh phúc.

Từ Khóa: