Trộn ngoại ngữ muốn học với tiếng mẹ đẻ chính là bí quyết giúp người Do Thái có thể chinh phục bất kì một thứ tiếng nào mà họ muốn. Loạt bài Ghi nhớ từ vựng qua truyện ngắn theo phương pháp của người Do Thái sẽ giúp độc giả áp dụng cách trộn ngôn ngữ này để học từ mới qua các truyện ngắn một cách hiệu quả.

The speaker made people know their worth within 20 dollars

A well-known speaker started off his seminar by holding up a $20 bill. In the room of 200, he asked, “Who would like this $20 bill?”. Hands started going up. He said, “I am going to give this $20 to one of you but first, let me do this”. He proceeded to crumple the dollar bill up. He then asked, “Who still wants it?” Still the hands were up in the air. “Well,” he replied, “What if I do this?” And he dropped it on the ground and started to grind it into the floor with his shoe. He picked it up, now all crumpled and dirty. “Now who still wants it?”. Still the hands went into the air.

“My friends, you have all learned a very valuable lesson. No matter what I did to the money, you still wanted it because it did not decrease in value. It was still worth $20. Many times in our lives, we are dropped, crumpled, and ground into the dirt by the decisions we make and the circumstances that come our way. We feel as though we are worthless. But no matter what has happened or what will happen, you will never lose your value. You are special – Don’t ever forget it!

Đoạn văn sau khi trộn với tiếng Việt để thực hành ghi nhớ

The speaker made people know their worth within 20 dollars

A well-known speaker đã bắt đầu buổi thuyết giảng của mình by holding up a $20 bill. In the room of 200, he asked, “Who would like this $20 bill?” Hands started going up. He said, “I am going to give this $20 to one of you but first, để tôi làm điều này”. He từ từ vò nát the dollar bill up. He then asked, “Who still wants it?”. Still the hands were up in the air. “Well,” he replied, “What if I do this?” And he đánh rơi nó xuống đất and started to grind it into the floor with his shoe. He picked it up, now all nhàu nát và dính bẩn. “Now who still wants it?”. Still the hands went into the air.

“My friends, you have all learn một bài học rất giá trị”. No matter what I did to the money, you still wanted it because it did not giảm giá trị. It was still worth $20. Many times in our lives, we are dropped, crumpled, and ground into the dirt by the decisions we make and the circumstances that come our way. We feel as though we are worthless. But no matter what has happened or what will happen, you will never lose your value. You are special – Don’t ever forget it!

Tham khảo từ mới và cách đọc

bắt đầu buổi thuyết giảng của mình: started off his seminal – /stɑːrtid/ /ɑːf/ /hɪz/ /ˈsem.ə.nəl/

để tôi làm điều này: let me do this – /let/ /miː/ /duː/ /ðɪs/

từ từ vò nát: proceed to crumble – /proʊˈsiːd/ /tu/ /ˈkrʌm.bəl/

đánh rơi xuống đất: dropped it on the ground – /drɑːp/ /ɪt/ /ɑːn/ /ðə/ /ɡraʊnd/

nhàu nát và bẩn: crumpled and dirty – /ˈkrʌm.pəld/ /ənd/ /ˈdɝː.t̬i/

giảm giá trị: decrease in value – /ˈdiː.kriːs/ /ɪn/ /ˈvæl.juː/

Dịch nghĩa truyện ngắn

Chỉ với tờ 20 đô, vị diễn giả khiến nhiều người nhận ra giá trị của bản thân

Một diễn giả nổi tiếng bắt đầu buổi hội thảo của mình bằng cách giơ tờ giấy bạc 20 đô la lên. Trong phòng có 200 người, ông hỏi, “Ai muốn tờ bạc 20 đô này?”. Các cánh tay bắt đầu giơ lên. Ông nói: “Tôi sẽ đưa tờ 20 đô này cho một trong số các bạn nhưng trước hết hãy để tôi làm việc này”. Ông từ từ vò nát tờ đô la. Sau đó, ông lại hỏi, “Ai vẫn còn muốn tờ 20 đô này?”. Vẫn có nhiều cánh tay đưa lên. Ông đáp: “Ồ, nếu tôi làm thế này thì sao?”. Ông để tờ tiền rơi xuống đất và dùng giày giẫm lên, di qua lại trên sàn. Ông nhặt lên, giờ nó nhàu nát và bẩn thỉu. “Ai vẫn muốn nó?”. Vẫn có cánh tay đưa lên.

“Các bạn của tôi, các bạn đã học được một bài học rất quý báu. Dù tôi làm bất kể điều gì với tờ tiền, các bạn vẫn muốn nó bởi nó không giảm giá trị. Nó vẫn trị giá 20 đô la”. Rất nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta bị bỏ rơi, thất bại và bị rơi vào bùn nhơ bởi các quyết định của chính mình và hoàn cảnh bên ngoài. Chúng ta cảm thấy mình thật vô dụng. Thế nhưng, dù bất cứ chuyện gì đã, đang hoặc sẽ xảy ra, các bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Bạn luôn đặc biệt – Đừng quên điều đó!

Thiên Cầm