Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful. – Unknown

Đừng khóc vì những gì đã qua trong quá khứ. Đừng lo lắng về những việc chưa tới trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp.

cry (v) – /kraɪ/: khóc

past (n) – /pæst/: quá khứ

stress (v) – /stres/: lo lắng

present (n) – /ˈprez.ənt/: hiện tại

beautiful (adj) – /ˈbjuː.t̬ə.fəl/: tươi đẹp

Thiên Thảo