Cuộc sống là chuyến hành trình với đầy đủ các cung bậc cảm xúc: có thăng, có trầm, có hạnh phúc, có khổ đau. Tới một thời điểm nào đó, ai cũng phải đối mặt với thử thách và cảm thấy mình thật nhỏ bé. Và có lẽ, hai chữ “động lực” là điều mà chúng ta tìm kiếm trong những giây phút ấy.

Đôi khi, chỉ một hành động nhỏ có thể mang đến thay đổi lớn, một câu nói vô tình đọc được ở đâu đó cũng đủ để thắp lên hy vọng trong tâm hồn. Loạt bài “Học từ qua danh ngôn” không chỉ giúp bạn đọc làm phong phú thêm vốn từ vựng mà còn mong muốn đem đến nhiều giá trị hơn thế. Hãy để những câu danh ngôn ý nghĩa tựa như những hạt giống ươm mầm trong mảnh vườn trí tuệ của bạn.

***

Smile! It makes the world go round. And it increases your face value. – Arun S

Hãy mỉm cười lên nào! Nó khiến cho thế giới này chuyển động và khiến cho khuôn mặt của bạn thêm toả sáng.

smile (n/v) /smaɪl/: nụ cười, cười

make sb/st V: khiến ai, cái gì như thế nào

increase (n/v) /ɪnˈkriːs/: sự tăng lên, tăng trưởng

Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện minh họa Sức mạnh của nụ cười dưới đây:

It amazed me – every time I saw Joe he was smiling. It didn’t matter whether he had to stop at a stop light, or if he were the seventh person in line at the bank, and the teller closed her window just before he got there. Joe always smiled. It made me wonder why he always seemed so happy.

Điều đó làm tôi ngạc nhiên – mỗi khi tôi thấy Joe anh ấy đều mỉm cười. Chẳng có vấn đề gì nếu anh phải dừng lại trước đèn tín hiệu, hoặc nếu anh ta là người thứ bảy xếp hàng tại ngân hàng, và người giao dịch đã đóng cửa ngay trước khi anh ta đến đó. Joe luôn mỉm cười. Nó làm tôi tự hỏi tại sao anh ấy luôn rất hạnh phúc đến vậy.

Ảnh: pixabay.com

Having observed Joe with other people, I noticed something else also. Joe asked people how they were doing, and really seemed to listen to their answers. He was compassionate if someone were hurting, and had kind words, and offered to help in any way he could.

Khi quan sát Joe đối xử những người khác, tôi cũng nhận thấy như vậy. Joe hỏi mọi người đang làm như thế nào và dường như thực sự lắng nghe câu trả lời của họ. Anh ấy thiện lương nếu thấy ai đó bị tổn thương, an ủi và đề nghị giúp đỡ họ bằng mọi cách anh có thể.

It made me think…what if I tried to smile more? An experiment of sorts began when I went to the grocery store. I smiled as I went up and down the aisles…and people I didn’t even know smiled back at me. Some even spoke! The little kid in the cart who was giving his mother a hard time saw me smile and stopped talking…and, you guessed, he made a shy little attempt at a smile. The man in the handicapped cart needed a person to reach something…I could get that for him. The smile even transferred over to him, and he thanked me.

Nó khiến tôi suy nghĩ… nếu tôi cố gắng cười nhiều hơn thì sao? Một trải nghiệm với các loại sự việc bắt đầu khi tôi đi đến cửa hàng tạp hóa. Tôi mỉm cười khi đi lên và xuống… và có những người tôi thậm chí không biết đã mỉm cười lại với tôi. Một số thậm chí đã cất giọng nói! Đứa trẻ trong giỏ hàng đang làm người mẹ cảm thấy vất vả nhìn thấy tôi liền mỉm cười và ngừng nói … và, bạn đoán xem, đứa bé đã cố gắng nhút nhát cười. Người đàn ông trong chiếc xe tàn tật cần một người giúp lấy vật gì đó … Tôi có thể lấy nó cho anh ta. Nụ cười thậm chí còn chuyển sang anh, và anh cảm ơn tôi.

As I drove home, I was smiling. I thought about what I had just learned, and when someone passed me and gave me a gesture, I smiled at him.

Khi tôi lái xe về nhà, tôi đã mỉm cười. Tôi nghĩ về những gì mình vừa học được, và khi ai đó đi ngang qua và làm cử chỉ gì với tôi, tôi mỉm cười với họ.

Now I know a smile is a small thing, but what if we were all to try to smile a few more times each day? I couldn’t believe how great I felt. Nothing in my life had changed…but maybe it had. For what I learned was that such a small thing could lift not only my spirits, but those around me as well.

Bây giờ, tôi biết một nụ cười là điều nhỏ thôi, nhưng nếu chúng ta cố gắng cười thêm vài lần mỗi ngày thì sao? Tôi không thể tin rằng tôi đã cảm thấy tuyệt vời như thế nào. Không có gì trong cuộc sống của tôi đã thay đổi … nhưng có lẽ nó đã có. Những gì tôi đã học được chỉ là một điều nhỏ bé, nhưng lại có thể thắp lên, không chỉ tinh thần của tôi, mà cả những người xung quanh nữa.

Trúc Mai