Cuộc sống là chuyến hành trình với đầy đủ các cung bậc cảm xúc: có thăng, có trầm, có hạnh phúc, có khổ đau. Tới một thời điểm nào đó, ai cũng phải đối mặt với thử thách và cảm thấy mình thật nhỏ bé. Và có lẽ, hai chữ “động lực” là điều mà chúng ta tìm kiếm trong những giây phút ấy.

Đôi khi, chỉ một hành động nhỏ có thể mang đến thay đổi lớn, một câu nói vô tình đọc được ở đâu đó cũng đủ để thắp lên hy vọng trong tâm hồn. Loạt bài “Học từ qua danh ngôn” không chỉ giúp bạn đọc làm phong phú thêm vốn từ vựng mà còn mong muốn đem đến nhiều giá trị hơn thế. Hãy để những câu danh ngôn ý nghĩa tựa như những hạt giống ươm mầm trong mảnh vườn trí tuệ của bạn.

***

The simplicity is ultimate of sophistication. ~ Leonardo Davinci

Sự đơn giản là đỉnh cao của sự phức tạp.

simplicity (n) /sɪmˈplɪs.ə.t̬i/: sự đơn giản

ultimate (n/adj): cuối cùng, chủ yếu, lớn nhất

sophistication (n) /səˌfɪs.təˈkeɪ.ʃə/: sự phức tạp

Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ý nghĩa về sự đơn giản dưới đây:

THE WISDOM OF SIMPLICITY – TRÍ HUỆ CỦA SỰ GIẢN ĐƠN

A person asked an artist to create a painting of a horse from a picture. The artist said that it would take him 10 years and he would give the picture back then.

Một người yêu cầu một hoạ sĩ vẽ một con ngựa từ một tấm hình. Người hoạ sĩ nói 10 năm mới xong và ông sẽ mang trả bức tranh đó sau.

After 10 years, that person came to pick up his picture with the painting. The artist took him to his studio. He took out a piece of blank painting paper and painted the horse with a quick wave of his brush. The person was very confused and disappointed.

Sau mười năm, người kia tới để lấy tranh. Họa sĩ dẫn ông tới phòng tranh, rồi ông lấy ra một mảnh giấy trắng và vẽ con ngựa lên đó với những nét vẽ rất nhanh. Người kia rất bối rối và không hài lòng.

Ảnh: pixabay.com

He asked the artist: “Why did you ask me to wait 10 years if you can paint a picture so fast?”

Ông hỏi người họa sĩ: “Tại sao ông bảo tôi phải đợi mười năm mới vẽ xong một bức tranh mà ông có thể vẽ rất nhanh như thế?”

The artist did not answer him. Instead, he took him to another room. It was full of practice paintings of horses everywhere on the floor. The artist said to this person with a deep sigh: “I spent 10 years to perfect the skills needed to paint the picture of the horse in such a short time”. The wisdom of simplicity thus requires a long period of time to arise naturally.

Người họa sĩ không trả lời ông. Thay vào đó, ông dẫn người kia vào một căn phòng. Những bức tranh tập vẽ ngựa ở khắp nơi trong căn phòng. Người họa sĩ nói trong một tiếng thở dài: “Tôi đã mất mười năm điêu luyện để có thể vẽ ngựa trong thời gian ngắn như thế”. Trí huệ của sự giản đơn cần một thời gian dài đến được một cách tự nhiên.

Thiên Cầm