It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show it. – Teresa Collins .

Bạn chỉ mất vài giây để nói anh yêu em, nhưng lại cần cả cuộc đời để chứng minh điều đó.

It takes + time + to do sth: mất bao nhiêu thời gian để làm gì đó

Lifetime (n) – /ˈlaɪf.taɪm/: cả cuộc đời, suốt đời

Show (n) – /ʃoʊ/: chứng tỏ, chỉ ra

Thiên Cầm