Tây Du Ký là tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân gồm 100 hồi, ghi lại hành trình của bốn thầy trò Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh cầu Phật Pháp, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả. Tây Du Ký xây dựng trên văn hóa tu luyện bác đại tinh thâm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, tất cả tình tiết, nhân vật lời thoại đều mang nội hàm sâu sắc. Do vậy, tác phẩm xứng đáng là báu vật trong kho tàng văn học kim cổ Đông Tây, mãi mãi tỏa sáng đến ngàn đời.

Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu loạt bài học qua tác phẩm Tây Du Ký, không chỉ cung cấp những từ vựng trọng điểm mà còn hy vọng sẽ mang cho quý độc giả đến nguồn cảm hứng mới khi học ngoại ngữ.

***

Trải qua vô số khổ nạn, cuối cùng Đường Tăng cũng tới được bến bờ Cực Lạc.

An immortal named Jin Ding of the celestial Yu Zhen Temple and the Buddha of Directions from the celestial Lin Yun Ferry greeted and directed Tang Xuanzan and his team. Tang Xuanzang finally reached consummation.

  • reach consummation: đạt viên mãn

Kim Đính Đại tiên tại am Ngọc Chân và Tiếp Dẫn Phật tổ tại bến Lăng Vân tiếp dẫn Đường Tăng. Đường Tăng cuối cùng đã đến bến bờ Cực Lạc.

In the celestial Yu Zhen temple, one must be bathed before landing in a celestial space.  Here, “bath” is a metaphor that means constantly bathing and washing one’s mind and body to remove bad things. Only then, is one able to enter the heavenly world of the Buddhas.

  • be able to V: có khả năng làm gì

Tại am Ngọc Chân, muốn vào được đất Phật thì phải “tắm gội”. “Tắm gội” này chính là một loại ẩn dụ, thực ra người ta trong quá trình tu luyện là không ngừng gột tẩy tư tưởng và thân thể của mình, đem những tư tưởng bất hảo và các thứ xấu trong cơ thể loại bỏ đi, sau đó mới có thể tiến nhập Phật quốc.

Even at the moment before reaching consummation, a cultivator still has to face tests about his belief. For example, the boat that Tang Seng was sent to ride over to the shore of consummation had no bottom. It was really a test for Tang Seng on whether he believed he could reach consummation. Tang Seng boarded the bottomless boat without hesitation. Actually the boat had a bottom, but it was invisible to human beings.

Cho dù Đường Tăng đã sắp đến bờ bên kia, người tu luyện vẫn phải đối diện với khảo nghiệm. Ví như, Đường Tăng phải bước lên chiếc thuyền không đáy để qua sông. Đây chính là khảo nghiệm xem ông có thể viên mãn hay không. Đường Tăng bước thuyền không đáy mà chẳng hề do dự. Chiếc thuyền là có đáy, nhưng nó vô hình trước mắt người thường.

Ảnh chụp từ màn hình Youtube

The novel also mentioned that when Buddha met Tang Seng, Buddha wanted to inspect Tang Seng’s passport to heaven. It is said that a cultivator will come across numerous tests and tribulations on the path toward godhood. He is then able to move one step each time he passes a test and ultimately reach consummation.

  • want to V: muốn làm gì
  • come across: đi qua, trải qua

Tác phẩm cũng đề cập đến chi tiết: Phật Như Lai sau khi gặp Đường Tăng đã hỏi xem “điệp thông quan” của ông. Nghe nói, người tu luyện phải vượt qua vô số quan ải trên con đường tiến bước thành Thần. Vượt quan rồi mới có thể tiếp tục tiến lên và cuối cùng đạt viên mãn.

Mai Vy (Tổng hợp)

Xem thêm: