Khái niệm “Gap Year” thì còn khá mới với sinh viên Việt Nam, tuy nhiên đây là năm khá quan trọng với các bạn sinh viên nước ngoài. Hiện nay, với việc tự chủ hơn trong việc lựa chọn nghề nghiệp và định hướng tương lai, “Gap Year” dần đang trở nên quan trọng hơn với sinh viên nước ta trong việc quyết định con đường đi tương lai của mình.

Những cách gọi khác của “gap year” là pathway, prep-year, leap year, defer year, bridge-year, drop year, year out, year off, overseas experience (OE) hay foundation year.

Dưới đây là bài viết của một bạn trẻ nêu ý kiến về những được – mất khi chúng ta dành một khoảng thời gian khá dài để “take a gap year”.

While gap years are increasingly popular, they continue to be rather controversial because the benefits are hard to quantify exactly. There are arguments on both sides of this very topical debate, and I will discuss them now.

Trong khi ‘gap years’ ngày càng phổ biến thì người ta vẫn tiếp tục tranh cãi vì những lợi ích của nó rất khó đo lường chính xác. Có những lý lẽ tranh cãi ở cả hai mặt vấn đề mà tôi sẽ bàn luận bây giờ.

On the one hand, opponents of gap years point to the cost involved in areas such as air fares, accommodation and living expenses. All this money has to come from the student’s family, or even from borrowing to be paid later. Secondly, it is often said that gap years take a young person’s focus away from studying, and allows them to get involved in distractions such as travelling. This can make it hard to adjust to university life, damaging the student’s performance. Finally, there is a concern over the safety of young people if they are travelling to remote places. Being kidnapped or mugged is a poor start to an academic career, after all.

Một mặt, những người phản đối ‘gap years’ vì khi đi đâu đó một thời gian sẽ phải bỏ ra nhiều chi phí liên quan như giá vé máy bay, chỗ ở và chi phí sinh hoạt. Tất cả số tiền này đều đến từ gia đình hoặc thậm chí từ việc mượn trước trả sau. Thứ hai, người ta thường nói rằng việc ‘gap year’ sẽ làm cho người trẻ mất tập trung vào việc học tập, và cho phép họ tham gia vào các thú tiêu khiển như đi du lịch. Điều này có thể khó để điều chỉnh khi vào đại học và sẽ ảnh hưởng tới thành tích của sinh viên sau này. Cuối cùng, sự an toàn của những người trẻ tuổi nếu họ đi đến những nơi xa xôi rất đáng bận tâm. Suy cho cùng, bị bắt cóc hay trấn lột sẽ là khởi đầu một sự nghiệp học hành không hay ho gì lắm.

On the other hand, supporters of gap years say that the skills learned outweigh the disadvantages. They highlight the independence and assertiveness that a student will acquire, in areas such as time management and interpersonal skills. They also say that these skills lead to greater career success later in life, thus cancelling out the costs involved. Furthermore, there are many examples of young people using gap years to achieve something significant, whether in voluntary work or in a sector of business that interests them.

Gap Year có thể mang lại cho bạn những trải nghiệp thú vị và quý báu (Ảnh: Projects Abroad)

Mặt khác, những người ủng hộ việc ‘gap year’ cho rằng những kỹ năng được học nhiều hơn những bất lợi. Họ nhấn mạnh sự độc lập và sự quyết đoán sẽ có được, trong các lĩnh vực như quản lý thời gian và kỹ năng giao tiếp. Họ cũng cho rằng những kỹ năng này dẫn đến sự nghiệp thành công lớn hơn sau này trong cuộc đời, do đó bù đắp các chi phí liên quan. Hơn nữa, có rất nhiều ví dụ của những người trẻ tuổi sử dụng thời gian tạm dừng học này để đạt được một cái gì đó quan trọng, dù là trong công việc từ thiện hoặc trong một lĩnh vực kinh doanh mà họ quan tâm.

In conclusion, my own feeling is that a year off can indeed be a useful activity, with the experience leading to improved skills that are invaluable in the future. Of course, this is provided that the year is planned carefully and used for something genuinely worthwhile.

Nói tóm lại, cảm giác của tôi thì việc tạm nghỉ một năm là một hoạt động hữu ích, với kinh nghiệm có được dẫn đến các kỹ năng được hoàn thiện thì rất vô giá trong tương lai. Tất nhiên, việc tạm nghỉ một năm phải được lên kế hoạch cẩn thận và được sử dụng cho một cái gì đó thực sự đáng giá.

Theo Learn Vocab in IELTS reading