Người học rất dễ nhầm lẫn từ “No” và “Not” bởi chúng đều mang nghĩa là không. Tuy nhiên, cách sử dụng của chúng lại khác nhau.

1. No

Từ “No” không bao giờ đi trước a, an, the, any, much, many, enough.

Mang tính chất nhấn mạnh vào những gì đang nói hơn là “not”.

Được dùng như từ chỉ số lượng và đứng trước danh từ số ít và số nhiều.

2. Not

Được sử dụng để làm cho câu mang nghĩa phủ định.

Thường được dùng với động từ “to be” kèm theo tính từ, phó từ, cụm danh từ hoặc một cụm giới từ.

Dùng trong câu đáp lại ngắn.

Ví dụ:

We have no money in the wallet now.

We do not have money in the wallet now.

Chúng tôi không có chút tiền nào trong ví hiện nay. (câu dùng “no” nhấn mạnh hơn so với dùng “not”)

There are no pens in the box.

There are not any pens in the box.

Không có bút ở trong hộp. (“no” không đi được với any còn “not” thì có thể)

– Do you like orange juice?

– No, I don’t.

– Bạn có thích nước cam không?

– Không, tôi không thích.

– Who took my book?

– Not I.

– Ai đã lấy sách của tôi vậy?

– Không phải tôi.

Thảo An