Trong tiếng Anh, có rất nhiều cách thể hiện lời chào hỏi, dưới đây là một vài cách chào hỏi phổ biến:

Informal Greetings (Cách chào thân mật )
– Hi!
– Hello!
– What’s up?
– What’s new?
– How’s it going?

More Formal Greetings (Cách chào trịnh trọng hơn)
– Good morning. How are you today?
– Good afternoon. How’s everything?
– Good evening. How have you been?

Greeting Someone You Haven’t Seen for a while (Chào hỏi ai đó mà lâu không gặp)
– I haven’t seen you in ages! How have you been?
Trời, tôi tưởng như không gặp bạn cả thế kỷ. Sao rồi, khoẻ không?
– How’re things going?
Mọi thứ thế nào rồi?
– How are you getting along?
Sao rồi, làm quen với mọi thứ chưa?
– Long time no see! (Informal)
Lâu quá không gặp

Greeting Someone You Are Surprised to See (Chào hỏi với sự vui mừng ngạc nhiên )
– Fancy meeting you here!
Thật tuyệt khi gặp bạn ở đây
– Never thought I’d see you here!
Tôi không nghĩ lại gặp bạn ở đây
– What a surprise to see you here!
Thật là ngạc nhiên khi thấy bạn ở đây