Trước khi bàn luận về các quy tắc ‘hay ho’ về âm /t/, chúng ta cùng xem cách phát âm chuẩn âm /t/ nhé.

Âm /t/ là phụ âm vô thanh (unvoiced consonant), được tạo ra giữa đầu lưỡi và răng. Nó là âm bật hơi (flosive).

Để phát âm âm này, trước tiên, chúng ta đặt đầu lưỡi ở chân răng trên, đặt ở phía trong.

Lúc này, lưỡi sẽ chặn luồng hơi từ phía trong đi ra.

Sau đó luồng hơi sẽ có áp lực mạnh hơn, đẩy lưỡi nhanh ra phía trước, đầu lưỡi bật xuống, bật thành âm /t/.

Các bạn thử đặt tay ở gần miệng, xem luồng hơi đi ra không nhé.

Bây giờ, chúng ta cùng xem điều đặc biệt của âm /t/ trong tiếng Anh Mỹ nhé.

Nuốt âm

Người Mỹ có “nuốt” âm /t/ khi nó nằm ở cuối từ.

Ví dụ: what, want, cut,…

Ngoài ra, âm “t” có thể bị bỏ qua nếu đi sau phụ âm /n/

Ví dụ:

Internet (nghe như inernet): /ˈɪnənet/

Twenty (nghe như twenny): /ˈtweni/

Interview (nghe như innerview): /ˈɪnərvjuː/

International (nghe như innernational): /ˌɪnərˈnæʃnəl/

Mountain (nghe như mounain): /ˈmaʊnən/

Âm /t/ được phát âm thành ‘fast /d/’

Âm /t/ nằm giữa 2 nguyên âm (thường là giữa từ) và không nhấn trọng âm, thì được phát âm là âm /d/ nhẹ.

Ví dụ:

Water: /ˈwɑːtər/ => /ˈwɑːdər/

Later: /ˈleɪtər/ => /ˈleɪdər/

meeting: /ˈmiːtɪŋ/ => /ˈmiːdɪŋ/

better: /ˈbetər/ => /ˈbedər/

city: /ˈsɪti/ => /ˈsɪdi/

party: /ˈpɑːrti/ => /ˈpɑːrdi/

Âm /t/ cũng được phát âm thành /d/ khi nối âm cuối /t/ (ending sound) với nguyên âm của từ đứng sau nó (âm đầu này không được nhấn trọng âm).

Ví dụ:

A lot of : /ə lɒt əv/ => /ə ‘lɒdəv/

bought a: /bɔːt ə/ => /bɔːdə/

what a good idea!: /wʌt ə ɡʊd aɪˈdiːə/ => /’wʌdə ɡʊd aɪˈdiːə/

Âm /t/ được là chính nó, khi…

Khi âm /t/ đứng ở đầu từ, hoặc khi không đứng đầu từ đồng thời bị nhấn trọng âm vào nó thì người Mỹ phát âm /t/ là /t/.

Ví dụ: top, ten, take, tea, teacher, content

Ngọc Lan

 

Từ Khóa: