Collocation là cách thức các từ kết hợp với nhau trong một ngôn ngữ nhằm tạo ra lời nói và câu viết tự nhiên. Collocation quan trọng vì chúng chiếm tỷ lệ lớn trong tiếng Anh hằng ngày. Vì vậy việc lựa chọn đúng cụm từ giúp người học diễn đạt một cách tự nhiên, đa dạng và dễ hiểu như người bản xứ.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số collocations quen thuộc trong chủ đề về Tiếng Anh (English) cùng các ví dụ trong câu.

ENGLISH COLLOCATIONS

  1. the international/global/universal/official/leading/most widely used in the world: ngôn ngữ quốc tế/toàn cầu/toàn thế giới/chính thức/hàng đầu/thông dụng trên thế giới
  2. English-speaking countries/native speakers: quốc gia nói tiếng Anh/người bản ngữ
  3. master the English language: nắm vững tiếng Anh
  4. acquire better English proficiency: đạt được trình độ tiếng Anh tốt hơn
  5. enhance expressive capacities/convey your meaning: nâng cao khả năng diễn đạt
  6. bridge/link/connect/network people together: kết nối mọi người
  7. the basic prerequisites in job recruitment and academic admission: điều kiện cơ bản trong tìm việc và nhập học

Ví dụ

the international/global/universal/official/leading: ngôn ngữ quốc tế, chính thức

Which international language is most widely used worldwide these days?

Ngôn ngữ quốc tế nào được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay?

A global language is a language spoken internationally and that is learned by many people as a second language.

Một ngôn ngữ toàn cầu là một ngôn ngữ được quốc tế sử dụng và được nhiều người học như một ngôn ngữ thứ hai của mình.

most widely used in the world: thông dụng trên thế giới

The world’s most widely used language is English, which has over 1.38 billion users worldwide.

Ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới là tiếng Anh, với hơn 1,38 tỷ người dùng trên toàn cầu.

English-speaking countries: quốc gia nói tiếng Anh

There are more than 50 English speaking countries around the world.

Có hơn 50 quốc gia nói tiếng Anh trên toàn thế giới.

native speakers người bản ngữ nói tiếng Anh

Native speakers of English get paid much more than locals in the schools.

Những người sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ phải trả nhiều tiền hơn so với người dân địa phương tại các trường học.

master the English language: nắm vững tiếng Anh

He says he believes it’s not just African-American students who have yet to master the English language, but all students in the school system.

Ông ấy nói rằng ông không tin chỉ các sinh viên người Mỹ gốc Phi là những người vẫn chưa nắm vững tiếng Anh, mà là toàn bộ các sinh viên trong hệ thống trường học.

acquire better English proficiency: đạt được trình độ tiếng Anh tốt hơn

The Program is designed for school children to acquire better English proficiency and a good knowledge of English-speaking countries, their cultures and societies.

Chương trình được thiết kế cho trẻ em độ tuổi đi học nhằm đạt được trình độ tiếng Anh tốt hơn và kiến thức tốt về các nước nói tiếng anh, văn hóa xã hội của họ.

enhance expressive capacities: nâng cao khả năng diễn đạt

The fact that students were relatively new to written communication in English may have constrained their expressive capacities to the point that discourse analysis techniques were not effective tools for the analysis of their messages.

Thực tế là những sinh viên còn khá non nớt trong việc viết ra những ý truyền đạt bằng tiếng Anh có thể đã hạn chế khả năng diễn đạt của họ để thấy rõ rằng kỹ năng phân tích nghị luận không có hiệu quả khi phân tích các thông điệp của họ.

convey your meaning: truyền đạt được ý của bạn

Using accurate language means using words that convey your meaning precisely.

Sử dụng ngôn ngữ chính xác có nghĩa là sử dụng từ ngữ mà có thể truyền đạt ý của bạn một cách chính xác.

bridge/link/connect/network people together: kết nối mọi người

English connects people, cultures, and countries.

Tiếng Anh kết nối mọi người, các nền văn háo và các quốc gia.

the basic prerequisites in job recruitment and academic admission: điều kiện cơ bản trong tìm việc và nhập học

English is the basic prerequisites in job recruitment and academic admission.

Tiếng Anh là điều kiện tiên quyết cơ bản trong tuyển dụng và xét nhập học.

Thu Hiền

Xem thêm: