Collocation là cách thức các từ kết hợp với nhau trong một ngôn ngữ nhằm tạo ra lời nói và câu viết tự nhiên. Chẳng hạn make/ repeat/ correct/ fix a mistake, take a bath hoặc have a shower. Collocation quan trọng vì chúng chiếm tỷ lệ lớn trong tiếng Anh hằng ngày. Vì vậy việc lựa chọn đúng cụm từ giúp người học diễn đạt một cách tự nhiên, đa dạng và dễ hiểu như người bản xứ.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số collocations quen thuộc trong chủ đề về Năng lượng (Energy)

 1. energy-saving technology: công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng
 2. green energy/renewable energy/solar power: năng lượng xanh, năng lượng tái sinh, năng lượng mặt trời
 3. hydroelectricity/coal-fired power/nuclear power: thủy điện, nhiệt điện, điện nguyên tử
 4. power outages/ implement rolling power cuts: cắt điện/tiến hành cắt điện luân phiên
 5. cost effective and well-suited to climates: giá thành hợp lý và phù hợp với môi trường
 6. state-controlled energy sector: ngành sản xuất năng lượng do nhà nước kiểm soát
 7. renewable energy: nặng lượng tái sinh
 8. solar power: năng lượng mặt trời
 9. nuclear power: điện nguyên tử
 10. generate/produce energy: tạo ra năng lượng
 11. supply/provide/store energy: cung cấp năng lượng
 12. energy consumption/need/requirements: tiêu thụ/nhu cầu năng lượng
 13. clean energy: năng lượng xanh
 14. a source of power: một nguồn năng lượng
 15. Space-based solar power: năng lượng mặt trời nhưng tạo ra từ trong không gian

Ví dụ

energy-saving technology: công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng

An inverter is energy saving technology that eliminates wasted operation in air conditioners by efficiently controlling motor speed.

Công nghệ biến tần là một công nghệ tiết kiệm năng lượng nhằm loại bỏ hao phí hiệu quả hoạt động ở máy điều hòa nhiệt độ bằng cách kiểm soát có hiệu quả tốc độ của động cơ.

green energy: năng lượng xanh

Green energy includes natural energetic processes that can be harnessed with little pollution.

Năng lượng xanh bao gồm các cách thức sản xuất năng lượng từ tự nhiên có thể được khai thác gây ít ô nhiễm.

hydroelectricity: thủy điện

Hydroelectricity is generally considered to be a reliable method of generating electricity.

Thủy điện nói chung được coi là một phương pháp đáng tin cậy để phát điện.

coal-fired power: nhiệt điện

According to the IEA Clean Coal Centre, there are over 2300 coal-fired power stations worldwide. Approximately 620 of these power stations are in China.

Theo Trung tâm Than đá sạch của IEA, có hơn 2.300 nhà máy nhiệt điện trên toàn thế giới. Khoảng 620 trong số đó là các nhà máy điện tại Trung Quốc.

power outages: cắt điện

Replacing power poles and other maintenance can require power outages.

Thay thế cột điện và các loại bảo dưỡng khác có thể đòi hỏi phải cúp điện.

implement rolling power cuts: tiến hành cắt điện luân phiên

Eskom will implement rolling power cuts from 12pm to 10pm on Wednesday.

Eskom sẽ tiến hành cắt điện luân phiên từ 12h trưa cho tới 10 giờ tối vào ngày Thứ Tư.

cost effective and well-suited to climates: giá thành hợp lý và phù hợp với môi trường

The one green exception is solar hot water: family-sized tube-type batch heaters, a simple technology that is highly cost effective and well-suited to climates where water never freezes, are sprouting in large numbers on house roofs in Vietnam’s cities.

Có một ngoại lệ xanh là nước nóng năng lượng mặt trời: loại bồn chứa đun nóng dạng ống kích cỡ cho gia đình, một công nghệ đơn giản mà giá thành rất hợp lý và phù hợp với môi trường ở những nơi nước không bao giờ đóng băng, đang mọc lên với số lượng lớn trên các mái nhà ở các thành phố của Việt Nam.

state-controlled energy sector: ngành sản xuất năng lượng do nhà nước kiểm soát

Inefficiencies in the state-controlled energy sector had profound negative implications on the economic situation before the crisis.

Sự không hiệu quả trong hoạt động của các ngành sản xuất năng lượng do nhà nước kiểm soát có những tác động sâu sắc tới tình hình kinh tế trước khủng hoảng.

renewable energy

Some examples of renewable energy sources are solar energy, wind-energy, hydropower, geothermal energy, and biomass energy.

Một số ví dụ về các nguồn năng lượng tái tạo là năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy điện, năng lượng địa nhiệt và năng lượng sinh khối.

energy efficiency: hiệu năng năng lượng

The Energy Efficiency Directive sets rules and obligations to help the EU reach its 2020 energy efficiency target.

Hướng dẫn về Hiệu năng Năng lượng đặt ra các quy tắc và nghĩa vụ giúp các nước EU đạt mục tiêu tiết kiệm năng lượng tới năm 2020 của mình.

an energy shortage

A method to solve the an energy shortage requieres the construction of a floating power station a mile offshore.

Một phương pháp để giải quyết tình trạng thiếu năng lượng là phải xây dựng một nhà máy điện nổi ở ngoài khơi cách đất liền 1 dặm.

an energy crisis

How do we define an energy crisis?

Làm thế nào để định nghĩa được một cuộc khủng hoảng năng lượng là gì?

the demand for energy

The demand for energy has not been growing as rapidly as the economy, resulting in a significant drop in what is called energy intensity.

Nhu cầu về năng lượng đã không phát triển nhảy vọt như nền kinh tế, kết quả là làm giảm đáng kể cái được gọi là cường độ năng lượng.

coal Based Power Stations: nhà máy tạo năng lượng từ than

With 18 coal based power stations, A is the largest thermal power generating company in the country.

Với 18 nhà máy nhiệt điện từ than, A là công ty sản xuất nhiệt điện lớn nhất nước.

turbine based-power : một cách nói khác của tạo dòng điện dựa trên nguyên lý quay turbin (thủy, hơi, gió, …)

The thermal efficiency of a gas-turbine-based power plant can be increased by 10% to over 30%.

Hiệu suất nhiệt của một thiết bị điện dựa trên nguyên lý quay tua-bin hơi có thể được tăng lên khoảng 10% tới 30% .

Thu Hiền

Xem thêm: