Donald Trump nhấn mạnh ông sẽ đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu và khẳng định người dân sẽ trở lại làm những người cai quản đất nước.

Dưới đây là toàn bộ bài diễn văn: 

videoinfo__video3.dkn.tv||__

We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and to restore its promise for all of our people.
Các công dân Mỹ chúng ta nay cùng nỗ lực để xây dựng lại đất nước, hồi phục lời hứa cho tất cả dân tộc.

Together, we will determine the course of America and the world for years to come.
Cùng nhau, chúng ta sẽ quyết định con đường đi của nước Mỹ và thế giới trong nhiều năm tới.

We will face challenges.
Chúng ta sẽ đối diện thử thách.

We will confront hardships.
Sẽ đương đầu khó khăn.

But we will get the job done.
Nhưng chúng ta sẽ làm được.

Every four years, we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power.
Cứ mỗi bốn năm, chúng ta lại cùng bước lên các bậc này để thi hành cuộc chuyển giao quyền lực trật tự và hòa bình.

And we are grateful to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious aid throughout this transition.
Chúng ta biết ơn Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama vì sự giúp đỡ chân thành trong quá trình chuyển giao.

They have been magnificent.
Họ thật tuyệt.

Today’s ceremony, however, has very special meaning.
Nhưng buổi lễ hôm nay có ý nghĩa rất đặc biệt.

Because today we are not merely transferring power from one administration to another, or from one party to another – but we are transferring power from Washington, DC and giving it back to you, the American People.
Vì hôm nay không phải là sự chuyển giao quyền lực từ người này sang người kia, một đảng này sang đảng khác, mà là sự chuyển giao quyền lực từ Washington sang cho nhân dân Mỹ.

For too long, a small group in our nation’s Capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost.
Từ quá lâu, một nhóm nhỏ tại thủ đô đã thu nhận phần thưởng của chính phủ, còn nhân dân gánh chi phí.

Washington flourished – but the people did not share in its wealth.
Washington phát triển nhưng nhân dân không được chia sẻ của cải.

Politicians prospered – but the jobs left, and the factories closed.
Các chính khách giàu to nhưng việc làm ra đi, nhà máy đóng cửa.

The establishment protected itself, but not the citizens of our country.
Giới cai trị tự bảo vệ mình nhưng không bảo vệ công dân đất nước.

Their victories have not been your victories; their triumphs have not been your triumphs; and while they celebrated in our nation’s capital, there was little to celebrate for struggling families all across our land.
Thắng lợi của họ không phải là thắng lợi của các bạn; vinh quang của họ không của các bạn; và khi họ ăn mừng ở thủ đô, chẳng có mấy điều đáng ăn mừng cho các gia đình nghèo khắp nước.

That all changes – starting right here, and right now, because this moment is your moment: it belongs to you.
Tất cả thay đổi – tại đây, lúc này, vì khoảnh khắc này là của các bạn.

It belongs to everyone gathered here today and everyone watching all across America.
Nó thuộc về những người có mặt tại đây hôm nay, và những ai đang theo dõi trên toàn nước Mỹ.

This is your day.
Đây là ngày của các bạn.

This is your celebration.
Đây là lễ ăn mừng của các bạn.

And this, the United States of America, is your country.
Và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là đất nước của các bạn.

What truly matters is not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people.
Điều thực sự quan trọng không phải là đảng nào kiểm soát chính phủ, nhưng liệu chính phủ có do nhân dân kiểm soát không.

January 20th 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
Ngày 20/1/2017 sẽ được nhớ như ngày nhân dân trở thành người cai trị đất nước này một lần nữa.

The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
Những người dân bị lãng quên sẽ không còn bị như thế.

Everyone is listening to you now.
Mọi người đang lắng nghe các bạn.

You came by the tens of millions to become part of a historic movement the likes of which the world has never seen before.
Hàng chục triệu nười đã trở thành phong trào lịch sử mà thế giới chưa từng thấy.

At the center of this movement is a crucial conviction: that a nation exists to serve its citizens.
Ở trung tâm phong trào này là niềm tin quan trọng: rằng một quốc gia tồn tại là để phục vụ công dân.

Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for their families, and good jobs for themselves.
Người dân Mỹ muốn trường tốt cho con, khu nhà an toàn cho gia đình, và việc làm tốt cho họ.

These are the just and reasonable demands of a righteous public.
Đây là những đòi hỏi công bằng, chính đáng của công chúng.

But for too many of our citizens, a different reality exists: Mothers and children trapped in poverty in our inner cities; rusted-out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation; an education system flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of knowledge; and the crime and gangs and drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential.
Nhưng với quá nhiều công dân, là một thực tại khác: Mẹ con trói chặt trong nghèo đói ở thành thị, các nhà máy gỉ sét như bia mộ trên đất nước, hệ thống giáo dục thừa tiền nhưng không đem lại kiến thức cho sinh viên trẻ đẹp của chúng ta, tội ác, băng đảng, ma túy cướp đi quá nhiều mạng sống, cướp đi bao tiềm năng đất nước.

This American carnage stops right here and stops right now.
Sự tàn sát nước Mỹ này dừng lại tại đây, ngay bây giờ.

We are one nation — and their pain is our pain.
Chúng ta là một quốc gia – nỗi đau của họ cũng là của chúng ta.

Their dreams are our dreams; and their success will be our success.
Giấc mơ của họ là của chúng ta, thành công của họ cũng là của chúng ta.

We share one heart, one home, and one glorious destiny.
Chúng ta chia sẻ một con tim, một mái nhà, một định mệnh vinh quang.

The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans.
Lời thề nhậm chức của tôi hôm nay là lời thề trung thành với mọi người Mỹ.

For many decades, we’ve enriched foreign industry at the expense of American industry.
Suốt nhiều thập niên, chúng ta đã làm giàu cho công nghiệp nước ngoài, làm hại cho Mỹ.

Subsidized the armies of other countries while allowing for the very sad depletion of our military.
Các đội quân được bao cấp của các nước, làm quân đội ta suy yếu.

We’ve defended other nation’s borders while refusing to defend our own.
Chúng ta bảo vệ bờ cõi nước khác nhưng từ chối bảo vệ mình.

And spent trillions of dollars overseas while America’s infrastructure has fallen into disrepair and decay.
Bỏ hàng ngàn tỉ đô la ở nước ngoài, còn hạ tầng của Mỹ rơi vào suy thoái.

We’ve made other countries rich while the wealth, strength, and confidence of our country has disappeared over the horizon.
Chúng ta giúp các nước giàu có, còn của cải, sức mạnh, tự tin của quốc gia biến mất.

One by one, the factories shuttered and left our shores, with not even a thought about the millions upon millions of American workers left behind.
Nhà máy này tới nhà máy khác đang biến khỏi đất nước chúng ta, không hề nghĩ cho hàng triệu người lao động Mỹ.

The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed across the entire world.
Sự giàu có của giới trung lưu đang bị tước đoạt từ gia đình họ và chia sẻ trên khắp thế giới.

But that is the past.
Nhưng đó là quá khứ.

And now we are looking only to the future.
Nay chúng ta chỉ nhìn tới tương lai.

We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power.
Chúng ta có mặt hôm nay, ra lời hiệu triệu được nghe ở mọi thành phố, thủ đô hải ngoại, mọi hàng lang quyền lực.

From this day forward, a new vision will govern our land.
Từ hôm nay, viễn kiến mới cai trị đất ta.

From this moment on, it’s going to be America First.
Từ lúc này, chỉ có Hoa Kỳ trên hết.

Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs, will be made to benefit American workers and American families.
Mọi quyết định về thương mại, thuế, di dân, ngoại giao, sẽ có để làm lợi cho người lao động và gia đình Mỹ.

We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies, and destroying our jobs.
Chúng ta phải bảo vệ biên giới khỏi sự tàn phá của các nước đang làm sản phẩm của ta, ăn cắp công ty của ta, hủy hoại việc làm của ta.

Protection will lead to great prosperity and strength.
Bảo vệ sẽ dẫn tới thịnh vượng và sức mạnh.

I will fight for you with every breath in my body – and I will never, ever let you down.
Tôi sẽ chiến đấu cho các bạn bằng mọi hơi thở, sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.

America will start winning again, winning like never before.
Hoa Kỳ sẽ bắt đầu chiến thắng, như chưa từng.

We will bring back our jobs.
Chúng ta sẽ đem về việc làm.

We will bring back our borders.
Đem về biên giới.

We will bring back our wealth.
Đem về của cải.

And we will bring back our dreams.
Và đem về những giấc mơ.

We will build new roads, and highways, and bridges, and airports, and tunnels, and railways all across our wonderful nation.
Chúng ta sẽ xây những con đường mới, xa lộ, cầu, sân bay, đường hầm, đường tàu hỏa trên đất nước tuyệt vời của ta.

We will get our people off of welfare and back to work — rebuilding our country with American hands and American labor.
Chúng ta sẽ giúp người dân không phải xin trợ cấp và trở lại làm việc.

We will follow two simple rules: Buy American and hire American.
Xây dựng lại đất nước với đôi tay Mỹ và lao động Mỹ.

We will seek friendship and goodwill with the nations of the world – but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first.
Chúng ta sẽ theo hai nguyên tắc cơ bản – mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ – chúng ta sẽ tìm kiếm tình bạn và thiện chí với các nước, nhưng với sự hiểu biết rằng các nước có quyền ưu tiên cho lợi ích của mình.

We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example for everyone to follow.
Chúng ta không muốn áp đặt lối sống lên ai, nhưng để lối sống của ta tỏa sáng như tấm gương cho mọi người.

We will reinforce old alliances and form new ones – and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the Earth.
Chúng ta sẽ củng cố các liên minh cũ, thành lập liên minh mới, đoàn kết thế giới văn minh chống lại nạn khủng bố Hồi giáo cực đoan, mà chúng ta sẽ xóa bỏ hoàn toàn khỏi trái đất này.

At the bedrock of our politics will be a total allegiance to the United States of America, and through our loyalty to our country, we will rediscover our loyalty to each other.
Ở cội rễ chính trị của chúng ta sẽ là sự trung thành tuyệt đối với Hoa Kỳ, thông qua sự trung thành với tổ quốc, chúng ta sẽ tìm lại sự trung thành với nhau.

When you open your heart to patriotism, there is no room for prejudice.
Khi bạn mở lòng cho tình yêu nước, sẽ không có chỗ cho thiên kiến.

The Bible tells us, “How good and pleasant it is when God’s people live together in unity.
Kinh thánh bảo, “thật tốt và dễ chịu khi nhân dân của Thượng đế sống đoàn kết”.

“We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity.
Chúng ta phải nói thật, tranh cãi khác biệt chân thật, nhưng luôn tìm kiếm đoàn kết.

When America is united, America is totally unstoppable.
Khi Hoa Kỳ đoàn kết, không ai cản được Hoa Kỳ.

There should be no fear – we are protected, and we will always be protected.
Đừng có sợ – chúng ta được bảo vệ, và sẽ luôn được bảo vệ.

We will be protected by the great men and women of our military and law enforcement and, most importantly, we are protected by God.
Chúng ta sẽ được bảo vệ nhờ những con người vĩ đại của quân đội, chấp pháp, và quan trọng nhất nhờ Thượng đế.

Finally, we must think big and dream even bigger.
Sau chốt, chúng ta phải nghĩ những điều to lớn, mơ những giấc mơ to lớn hơn.

In America, we understand that a nation is only living as long as it is striving.
Tại Mỹ, chúng ta hiểu một quốc gia chỉ sống khi nỗ lực.

We will no longer accept politicians who are all talk and no action – constantly complaining but never doing anything about it.
Chúng ta sẽ không còn chấp nhận các chính khách chỉ nói mà không làm, lúc nào cũng than vãn mà chả làm gì.

The time for empty talk is over.
Đã hết thời gian để nói trơn.

Now arrives the hour of action.
Nay là giờ khắc hành động.

Do not let anyone tell you it cannot be done.
Đừng để ai bảo các bạn là không làm nổi đâu.

No challenge can match the heart and fight and spirit of America.
Không thử thách nào đứng vững trước trái tim, tranh đấu và tinh thần nước Mỹ.

We will not fail.
Chúng ta sẽ không thất bại.

Our country will thrive and prosper again.
Đất nước sẽ lại phát triển.

We stand at the birth of a new millennium, ready to unlock the mysteries of space, to free the Earth from the miseries of disease, and to harness the energies, industries and technologies of tomorrow.
Chúng ta đang ở trước thời khắc thiên niên kỷ mới, sẵn sàng mở ra bí ẩn của vũ trụ, giải phóng Trái đất khỏi bệnh tật, tìm ra năng lượng, các ngành công nghiệp và công nghệ ngày mai.

A new national pride will stir our souls, lift our sights, and heal our divisions.
Niềm tự hào quốc gia mới sẽ khơi dậy tâm hồn, nâng cao tầm mắt, hàn gắn chia rẽ.

It is time to remember that old wisdom our soldiers will never forget: that whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood of patriots, we all enjoy the same glorious freedoms, and we all salute the same great American Flag.
Đây là lúc nhớ lại sự khôn ngoan cổ xưa mà những người lính sẽ không quên: rằng dù da đen, nâu hay trắng, chúng ta cùng có dòng máu đỏ của người yêu nước, cùng hưởng tự do tôn giáo, và cùng chào lá cờ Mỹ.

And whether a child is born in the urban sprawl of Detroit or the windswept plains of Nebraska, they look up at the same night sky, they fill their heart with the same dreams, and they are infused with the breath of life by the same almighty Creator.
Dù đứa trẻ sinh ra ở khu đô thị Detroit, hay đồng bằng lộng gió Nebraska, họ cùng nhìn lên bầu trời ban tối, cùng giấc mơ, và cùng nhận hơi thở cuộc sống từ Đấng tối cao.

So to all Americans, in every city near and far, small and large, from mountain to mountain, and from ocean to ocean, hear these words: You will never be ignored again.
Hỡi những người Mỹ, ở mọi thành phố xa gần, nhỏ to, từ núi đến biển, xin hãy lắng nghe: Các bạn sẽ không bao giờ bị bỏ rơi nữa.

Your voice, your hopes, and your dreams will define our American destiny.
Tiếng nói, hy vọng, giấc mơ của các bạn sẽ quyết định định mệnh nước Mỹ.

And your courage and goodness and love will forever guide us along the way.
Sự dũng cảm, lòng tốt, tình yêu của bạn sẽ dẫn đường chỉ lối.

Together, we will make America strong again.
Cùng nhau, chúng ta sẽ làm nước Mỹ mạnh trở lại.

We will make wealthy again.
Cùng nhau chúng ta sẽ làm nước Mỹ giàu có trở lại.

We will make America proud again.
Chúng ta sẽ làm nước Mỹ tự hào trở lại.

We will make America safe again.
Chúng ta sẽ làm nước Mỹ an toàn trở lại.

And yes, together, we will make America great again.
Đúng thế, cùng nhau chúng ta sẽ làm nước Mỹ tuyệt vời trở lại.

Thiện Nhân