Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania là một trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất thế giới. Hãy cùng lắng nghe những bày tỏ của họ về lòng yêu nước, sự thành công và niềm đam mê.

1. I have been with Donald for 18 years and I have been aware of his love for this country since we first met. He never had a hidden agenda when it comes to his patriotism, because, like me, he loves this country so much. — Melania Trump at the 2016 Republican National Convention

Tôi đã sống cùng Donald 18 năm và tôi nhận ra tình yêu mà ông ấy dành cho đất nước này ngay lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ông không bao giờ che giấu những điều này, bởi vì giống như tôi, ông ấy yêu đất nước này rất nhiều. – Melania Trump phát biểu tại Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng Hòa

Ảnh: Michael Candelori/Shutterstock

2. When you open your heart to patriotism, there is no room for prejudice. The Bible tells us, “How good and pleasant it is when God’s people live together in unity”. — President Donald J. Trump, 2017 inaugural address

Khi bạn rộng mở trái tim cho tình yêu đất nước, sẽ không có chỗ cho những định kiến. Kinh Thánh đã dạy chúng ta rằng: “Thật tốt đẹp và vui vẻ biết bao khi những người con của Chúa cùng chung sống trong sự hòa thuận”. – Tổng thống Donald Trump chia sẻ tại một buổi lễ khai mạc năm 2017

3. My life is very normal­­ — for me. Maybe for some people, they would not think that. But for me it is … I think the mistake some people make is they try to change the man they love after they get married. You cannot change a person. You accept the person … If you need to change someone it will never work. You will try your whole life and never succeed. — Melania Trump to Parenting Magazine 2015

Cuộc sống của tôi rất đỗi bình thường. Có lẽ đối với một số người không nghĩ thế. Nhưng với tôi… Tôi nghĩ rằng sai lầm mà nhiều người mắc phải là họ cứ cố gắng để thay đổi người đàn ông họ yêu sau khi kết hôn. Bạn không thể thay đổi người khác. Bạn phải chấp nhận người đó… Nếu bạn muốn thay đổi người nào đó thì điều ấy sẽ không thành công. Dù bạn có cố gắng cả đời cũng chẳng bao giờ đạt được. — Melania Trump chia sẻ trên tạp chí Làm cha mẹ năm 2015.

(Ảnh: Elite Daily)

4. We all enjoy the same glorious freedoms, and we all salute the same great American flag. And whether a child is born in the urban sprawl of Detroit or the windswept plains of Nebraska, they look up at the same night sky. They fill their heart with the same dreams, and they are infused with the breath of life by the same almighty creator. — President Donald J. Trump, 2017 inaugural address

Tất cả chúng ta đều được hưởng những quyền tự do vinh quang như nhau, và tất cả chúng ta đều cúi chào dưới lá cờ nước Mỹ vĩ đại. Và cho dù một đứa trẻ được sinh ra ở vùng đô thị Detroit hay vùng đồng bằng lộng gió của Nebraska, chúng đều cùng nhìn lên một bầu trời đêm. Chúng lấp đầy trái tim mình với những khát vọng giống nhau, và đều được truyền cho hơi thở của cuộc sống bởi một đấng sáng tạo toàn năng. — Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại lễ khai mạc năm 2017

5. Yes, Donald thinks big, which is especially important when considering the presidency of the United States. No room for small thinking. No room for small results. Donald gets things done. — Melania Trump at the 2016 Republican National Convention

Đúng, Donald nghĩ lớn, điều này đặc biệt quan trọng khi xem xét vai trò của tổng thống Hoa Kỳ. Không có chỗ cho những suy nghĩ nhỏ bé. Không có chỗ cho những kết quả nhỏ bé. Donald đã đạt được nhiều thành tựu — Melania Trump phát biểu tại Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng Hòa

Ảnh: https://twitter.com

6. Without passion, you don’t have energy; without energy, you have nothing. Nothing great in the world has been accomplished without passion! — Donald J. Trump on Twitter April 11, 2015

Không có đam mê, bạn sẽ không có năng lượng; không có năng lượng, bạn không có gì cả. Không có gì vĩ đại trên thế giới này được thực hiện mà không có niềm đam mê! – Donald J.Trump viết trên Twitter ngày 11.04.2015

Theo The BL
Thiên Cầm biên dịch

Xem thêm: Chính quyền Trump sẽ ngăn chặn Trung Quốc đàn áp những người có đức tin

videoinfo__video3.dkn.tv||34b6477c4__

Ad will display in 09 seconds

Xem thêm: