1. Ankle/ˈæŋ.kəl/: mắt cá chân
 2. Arm/ɑːrm/: tay
 3. Back/bæk/: lưng
 4. Beard /bɪrd/: râu
 5. Bones/boʊn/: xương
 6. Breast/brest/: ngực
 7. Calf/kæf/ : bắp chân
 8. Cheek /tʃiːk/: má
 9. Chest/tʃest/: ngực
 10. Chin/tʃɪn/: cằm
 11. Ear /ɪr/: tai
 12. Elbow/ˈel.boʊ/: khuỷu tay
 13. Eye/aɪ/: mắt
 14. Eyebrow/ˈaɪ.braʊ/: lông mày
 15. Finger/ˈfɪŋ.ɡɚ/: ngón tay
 16. Foot/fʊt/ (Số Nhiều: Feet – /fiːt/ ) : bàn chân
 17. Hair /her/: tóc
 18. Hand/hænd/: bàn tay
 19. Head: đầu
 20. Hip /hɪp/: hông
 21. Jaw /dʒɑː/: quai hàm
 22. Knee/niː/: đầu gối
 23. Leg/leɡ/: chân
 24. Lip/lɪp/: môi
 25. Moustache /ˈmʌs.tæʃ/ : ria
 26. Muscle/ˈmʌs.əl/: cơ bắp
 27. Navel/ˈneɪ.vəl/ ; Belly Button – /ˈbel.i ˈbʌt̬.ən/: rốn
 28. Neck/nek/: cổ
 29. Nipple/ˈnɪp.l̩/: núm vú
 30. Nose/noʊz/: mũi
 31. Shoulder/ˈʃoʊl.dɚ/: vai
 32. Skin/skɪn/: da
 33. Spine/spaɪn/:xương sống
 34. Stomach  – /ˈstʌm.ək/: dạ dày
 35. Thigh/θaɪ/: đùi
 36. Throat /θroʊt/: cổ họng
 37. Thumb/θʌm/: ngón tay cái
 38. Tongue/tʌŋ/: lưỡi
 39. Tooth /tuːθ/ (Số nhiều: Teeth – /tiːθ/): răng
 40. Waist/weɪst/: eo
 41. Wrist/rɪst/: cổ tay
 42. Toe/toʊ/: ngón chân
 43. Big Toe/bɪɡ toʊ/: ngón chân cái
 44. Bottom /ˈbɑː.t̬əm/: mông
 45. Toenail/ˈtoʊ.neɪl/: móng chân
 46. Finger nail/ˈfɪŋ.ɡɚ.neɪl/: móng tay
 47. Blood/blʌd/: máu
 48. Sweat /swet/: mồ hôi
 49. Penis – /ˈpiː.nɪs/: cơ quan sinh dục nam
 50. Vagina – /vəˈdʒaɪ.nə/: cơ quan sinh dục nữ

 

Thuần Thanh (Tổng hợp)

Xem thêm: