Trong bài học trước, chúng ta đã được học các từ đi với giới từ OFFORFROM và TO, ở bài này hãy cùng học 30 từ thông dụng đi với giới từ IN và một số ví dụ trong câu.

 1. Believe in st/sb (v): tin tưởng cái gì/vào ai
 2. Break in (v): xông vào, đột nhập vào
 3. Check in (v): đến và đăng kí tại khách sạn hay sân ga
 4. Cut in (v) : làm gián đoạn
 5. Deal in (v): buôn bán (cái gì)
 6. Deficient in st (adj): thiếu hụt cái gì
 7. Delight in st (v): thích thú với cái gì
 8. Disappointed in sb (v): thất vọng về ai
 9. Employ in st (v): sử dụng về cái gì
 10. Encourage sb in st (v):cổ vũ khích lệ ai làm cái gì
 11. Engaged in st (adj): tham dự, lao vào cuộc
 12. Enter in st (v): tham dự vào cái gì
 13. Experienced in st (adj): có kinh nghiệm về cái gì
 14. Fail in (v): thất bại
 15. Fluent in (adj): lưu loát
 16. Fortunate in st (adj): may mắn trong cái gì
 17. Get in a tax (v): lên xe tắc xi
 18. Delp sb in st (v): giúp ai việc gì
 19. Honest in st /sb (adj): trung thực với cái gì
 20. Include st in st (v): gộp cái gì vào cái gì
 21. Indulge in st (v): ham mê cái gì
 22. Instruct sb in st (v): chỉ thị ai việc gì
 23. Interested in st /doing st (adj): quan tâm cái gì /việc gì
 24. Invest st in st (v): đầu tư cái gì vào cái gì
 25. Involved in st (v): dính lứu vào cái gì
 26. Join in (v): tham gia vào, gia nhập vào
 27. Persist in st (v): kiên trì trong cái gì
 28. Qualified in st (adj): có năng lực trong việc gì
 29. Speak in (v): nói bằng (tiếng gì)
 30. Weak in st (adj): yếu trong cái gì

Ví dụ:

Only if one believes in something can one act purposefully.

Chỉ khi người ta tin vào cái gì đó thì người ta mới có thể hành động có mục đích.

We all delight in James. What a fine boy!

Tất cả chúng tôi đều thích thú với James. Đúng là một cậu bé ngoan!

The two ​governments have ​agreed to ​engage in a ​comprehensive ​dialogue to ​resolve the ​problem.

Chính phủ hai nước đã đồng ý tham gia vào một cuộc đối thoại toàn diện để giải quyết vấn đề.

She is very experienced in ​marketing.

Cô ấy rất có kinh nghiệm trong tiếp thị.

Many people think that they could become fluent in English if they study for 6 months.

Nhiều người nghĩ rằng họ có thể nói lưu loát tiếng Anh nếu họ học trong vòng 6 tháng.

He’s very honest in money matters.

Anh ấy rất trung thực trong vấn đề tiền bạc.

I indulge in chocolate until I can’t hold any more.

Tôi nghiện thưởng thức socola cho đến khi tôi không thể ăn được nữa.

The company is to invest $12 million in its new manufacturing site.

Công ty là đầu tư 12 triệu đôla cho việc sản xuất trang web mới.

Many different companies are involved in producing these aircraft.

Nhiều công ty khác nhau liên quan đến việc sản xuất chiếc máy bay này.

Although the ​meeting had ​ended, she persisted in ​trying to ​question the ​mayor.

Mặc dù cuộc họp đã kết thúc, cô vẫn kiên trì trong việc cố gắng để đặt câu hỏi với thị trưởng.

I’m weak in spelling.

Tôi rất yếu trong việc đánh vần.

Somebody broke in last night and stole our TV.

Ai đó đã đột nhập tối qua và lấy mất cái TV của chúng tối

We will get the hotel keys when we check in.

Chúng tối sẽ nhận được chìa khoá phòng khách sạn khi chúng tôi đến và làm xong thủ tục đăng kí

My sister cut in while I was talking with my friends.

Chị gái tôi đã xen ngang khi tôi đang nói chuyện với những người bạn của tôi

Yến Nga

Xem thêm: