Lão Tử là bậc tu Đạo hơn 3.000 năm trước, ông để lại nhiều câu khiến người đời và hậu thế phải nghiêng mình khâm phục. Chính Khổng Tử cũng phải thốt lên với học trò của mình sau khi gặp được Lão Tử: “Cảnh giới tư tưởng của ông ấy chẳng khác gì con rồng quá đỗi hư không kia, ông ấy đã khiến ta nói không thành lời, lỡ mở miệng mà không thể rút lại được, khiến tâm, thần của ta bất định, không biết ông ấy rốt cuộc là người hay là Thánh”.

Tiếp theo Phần 1

11. Be content with what you have; rejoice in the way things are. When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you.

Hãy hài lòng với những gì bạn có; vui vẻ với mọi thứ theo cách mà chúng tồn tại. Khi bạn nhận ra rằng mọi thứ không thiếu thì cả thế giới này thuộc về bạn.

12. When you are content to be simply yourself and don’t compare or compete, everybody will respect you.

Khi bạn hài lòng với bản thân mình và không so sánh hay tranh giành, mọi người sẽ tôn trọng bạn.

Ảnh: unsplash.com

13. When I let go of what I am, I become what I might be.

Khi ta buông bỏ bản ngã, ta mới trở thành ta thực sự.

14. If you realize that all things change, there is nothing you will try to hold on to. If you are not afraid of dying, there is nothing you cannot achieve.

Nếu bạn nhận ra rằng mọi thứ đều thay đổi, thì chẳng có gì mà bạn cần phải cố níu giữ. Nếu bạn không sợ chết, thì chẳng có gì ngăn bạn thành công.

15. A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.

Một người là lãnh đạo tốt nhất khi mọi người đều biết sự tồn tại của anh ta, khi công việc của anh ta được hoàn tất, mục đích đã đạt được, thì mọi người đều nói rằng: chúng ta đã làm được nó.

16. Knowing others is intelligence; knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength; mastering yourself is true power.

Biết người là trí, biết bản thân mới là trí huệ thật sự. Thắng người là sự mạnh mẽ, thắng bản thân mới là sức mạnh thực sự.

Ảnh: unsplash.com

17. Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habit. Watch your habits; they become character. Watch your character; it becomes your destiny.

Gieo suy nghĩ; gặt lời nói. Gieo lời nói; gặt hành động. Gieo hành động; gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách; gặt số phận.

18. The best fighter is never angry.

Chiến binh giỏi nhất là không bao giờ tức giận.

19. If you are depressed you are living in the past. If you are anxious you are living in the future. If you are at peace you are living in the present.

Nếu bạn đang chán nản là vì bạn đang sống trong quá khứ. Nếu bạn lo lắng đó là vì bạn đang sống trong tương lai. Nếu bạn đang bình yên là bạn đang sống trong hiện tại.

20. Health is the greatest possession. Contentment is the greatest treasure. Confidence is the greatest friend,

Sức khoẻ là tài sản vô giá nhất. Mãn nguyện là kho báu quý giá nhất. Tự tin là người bạn tốt nhất.

Thiên Cầm