Martin Luther King được coi là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng bậc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Là một mục sư với sự kiên tín chân chính vào lời dạy của Chúa, có lẽ điều đó đã mang lại sức mạnh tinh thần để ông đi trọn vẹn con đường Chúa đã an bài và làm nên một Luther King vĩ đại. Mỗi câu danh ngôn ông để lại vô cùng quý giá cho thế hệ đời sau.

Cả đời Martin Luther King không mệt mỏi đấu tranh cho quyền con người theo một cách hoà bình và ông đã thành công. Ông đã chứng minh cho thế giới hiểu rằng: đấu tranh vì chính nghĩa có thể thực hiện mà không cần phải dùng tới bạo lực.

Khi nhà ông bị đánh bom và bị bủa vây bởi một đám đông giận dữ tụ tập trước cửa nhà, ông đã nói: “…Chúng ta phải yêu thương những người anh em da trắng bất kể họ đã làm gì đối với chúng ta. Chúng ta phải hành động để họ biết rằng chúng ta yêu họ. Giáo huấn của Chúa Jesus vẫn còn vang vọng đến hôm nay: “Hãy yêu kẻ thù mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình”. Đó là điều chúng ta phải làm. Chúng ta phải lấy tình yêu mà đáp trả lòng thù hận”.

Những câu danh ngôn ông để lại cho đời cũng thấm nhuần những giá trị nhân văn như vậy.

Tiếp theo Phần 1

11.  Every man must decide whether he will walk in the light of creative altruism or in the darkness of destructive selfishness.

Mọi người đàn ông đều phải quyết định rằng anh ta sẽ bước theo ánh sáng của lòng vị tha hay bóng tối của sự ích kỷ huỷ diệt.

12.  Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.

Cuộc sống của chúng ta bắt đầu kết thúc vào ngày chúng ta im lặng trước những thứ có vấn đề.

Cuộc sống của chúng ta bắt đầu kết thúc vào ngày chúng ta im lặng trước những thứ có vấn đề. (Ảnh: ivoiregion.net)

13. Freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed.

Tự do không bao giờ được trao một cách tự nguyện của kẻ áp bức; nó phải được yêu cầu bởi những người bị áp bức.

14. Violence as a way of achieving racial justice is both impractical and immoral. I am not unmindful of the fact that violence often brings about momentary results. Nations have frequently won their independence in battle. But in spite of temporary victories, violence never brings permanent peace.

Dùng bạo lực là cách thức để đạt được sự công bằng chủng tộc là điều không thực tế và vô đạo đức. Tôi không phủ nhận rằng bạo lực thường mang tới những kết quả nhất thời. Các quốc gia thường dành được độc lập trong các trận chiến. Ngoại trừ các chiến thắng tạm thời, bạo lực không bao giờ mang tới hoà bình vĩnh cửu.

15. If I cannot do great things, I can do small things in a great way.

Nếu tôi không thể làm những điều vĩ đại, tôi có thể làm những việc nhỏ một cách vĩ đại.

16. We must build dikes of courage to hold back the flood of fear.

Chúng ta phải xây dựng bờ đê của sự dũng cảm để kìm hãm cơn lũ của sự sợ hãi

17. Nonviolence means avoiding not only external physical violence but also internal violence of spirit. You not only refuse to shoot a man, but you refuse to hate him.

Bất bạo lực không có nghĩa là chỉ tránh bạo lực về thể xác mà còn trong tinh thần. Bạn không chỉ từ chối bắn một người mà còn phải từ chối ghét anh ta nữa.

Bất bạo lực không có nghĩa là chỉ tránh bạo lực về thể xác mà còn trong tinh thần. (Ảnh: time.com)
Bất bạo lực không có nghĩa là chỉ tránh bạo lực về thể xác mà còn trong tinh thần. (Ảnh: time.com)

18. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.

Cho dù ngày hôm nay và ngày mai, chúng ta đối mặt với những khó khăn thì tôi vẫn có một ước mơ.

19. An individual has not started living until he can rise above the narrow confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity.

Một cá nhân không bắt đầu thật sự sống cho tới khi anh ta có thể vượt lên giới hạn của những mối bận tâm cá nhân tới với mối quan tâm rộng lớn hơn của toàn nhân loại.

20. He who passively accepts evil is as much involved in it as he who helps to perpetrate it. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it.

Người mà thụ động chấp nhận cái ác thì cũng tiếp tay cho nó nhiều như kẻ giúp nó tiếp tục tồn tại. Người nào chấp nhận cái ác mà không phản đối nó thì thực sự là đang hợp tác với nó.

Thiên Cầm (Tổng hợp)