Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình huống mà có thể gặp sau này trong cuộc sống. Cuối mỗi bài học là trích đoạn phim gắn liền với những câu chuyện của nội dung bài học. Chuyên mục xin được giới thiệu với độc giả loạt bài học tiếng Anh qua tác phẩm giáo dục kinh điển này.

***

Bài 17: Đức Hiếu Cảm Động Trời Cao

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Đức Hiếu Cảm Động Trời Cao, sau đó trả lời các câu hỏi trong phần thảo luận nhé.

Bước 1: Từ vựng cần nhớ

  • đang rảnh rỗi ở nhà: filial piety
  • bách hiếu vi tiên (trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu): filial piety comes first of all good deeds
  • tâm địa hẹp hòi, ích kỷ: selfish and mean
  • đặt điều hãm hại: spoke ill
  • dọn sạch chuồng bò: sweep the barn
  • làm các việc nặng nhọc: do all kinds of arduous work
  • oán trách: resent
  • hiếu thuận: scrupulous and filial
  • cởi quần áo: took off his clothes
  • trời cao không phụ lòng người: God helps those who help themselves

Bước 2: Đọc hiểu nội dung giải nghĩa

Câu chuyện Đức Hiếu Cảm Động Trời Cao

This is one of the twenty-four filial piety stories in Chinese history. Chinese traditional culture emphasizes that filial piety comes first of all good deeds.  Wang Xiang, the story’s character, shows the greatest act of filial piety, which enables him to obtain happiness in his old age. His deed also reflects the truth of two old sayings—People who accumulate good deeds must have a lot of blessings, and Good is rewarded with good.

Đây là câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo, được liệt vào Nhị thập tứ hiếu (24 câu chuyện về lòng hiếu thảo). Văn hóa truyền thống giảng bách thiện hiếu vi tiên (trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu), sự thành tâm hiếu thảo của Vương Tường đã đem lại phúc phận sau này cho ông. Điều này cũng nói lên quan niệm truyền thống người làm việc thiện, tất có thừa phúcthiện hữu thiện báo.

Wang Xiang was born in Lingyi, Lang Xie in the Jin Dynasty. His birth mother passed away when he was very young. His stepmother Zhu, selfish and mean, hated Wang Xiang repugnantly and often whipped him for no reason. Zhu also spoke ill of and brought false charges against him. Gradually his father disliked him and asked him to sweep the barn every day or do all kinds of arduous work. Nevertheless, Wang Xiang did not resent his parents but was even more scrupulous and filial.

Vương Tường là người ở vùng Lâm Nghi thuộc quận Lang Da thời nhà Tấn, tên chữ Hưu Chinh, là hậu nhân của Gián nghị đại phu Vương Cát thời nhà Hán. Mẹ đẻ sớm qua đời khi ông còn nhỏ, người mẹ kế họ Chu tâm địa hẹp hòi ích kỷ, lại căm ghét Vương Tường nên thường dùng những việc nhỏ để mượn cớ đánh đập ông. Bà ta thường xuyên đặt điều hãm hại Vương Tường trước mặt cha ông, vì đó mà cha ông dần dần cũng không ưa ông nữa, bắt ông hàng ngày phải dọn sạch chuồng bò, làm các việc nặng nhọc. Tuy nhiên Vương Tường không chút oán trách, ngược lại ông lại càng hiếu thuận với cha mẹ.

When his parents were sick, Wang Xiang cared for them without taking much rest. He always tasted the herb medicine before serving it to his parents. He always waited on his parents respectfully to satisfy their needs. On a cold snowy day, his stepmother wanted to eat fresh fish. Although the river was frozen, Wang Xiang took off his clothes and lay down against the ice in order to let his body heat melt the ice so that the carp would appear. God helps those who help themselves. The ice river split, and out jumped a pair of carp. His filial piety had since been praised highly and became known around the nation.

Cha mẹ bị ốm, ông không dám lười nhác, sắc thuốc nhất định phải tự mình thử trước, cung kính hầu hạ cha mẹ. Một hôm mẹ kế muốn ăn cá chép tươi, khi đó trời lạnh tuyết rơi, nước sông đều đã đóng băng, Vương Tường vì nghĩ đến mẹ kế, không ngại trời lạnh, ông ra ngoài sông cởi quần áo để nằm xuống băng với hy vọng làm tan băng để bắt cá. Cuối cùng trời cao không phụ lòng người, lớp băng nứt ra, và hai con cá chép nhảy lên, Vương Tường vui mừng mang cá về nhà. Người trong thôn biết chuyện đều kinh ngạc, cho rằng đó là do lòng hiếu thảo của Vương Tường làm cảm động trời cao. Từ đó về sau câu chuyện về lòng hiếu thuận của Vương Tường được lưu truyền khắp nơi.

videoinfo__video2.dkn.tv||549957033__

 

Câu hỏi thảo luận:

1. What do parents do for their children?

Bạn có để ý đến những phó xuất thường ngày của cha mẹ mình vì con cái không?

2. There are many ways to fulfill filial piety. What is your way?

Có rất nhiều cách để hiếu thuận với cha mẹ, hãy chia sẻ cùng mọi người về cách mà bạn làm nào?

3. Please share with others a story about filial piety.

Hãy tìm thêm những câu chuyện về lòng hiếu thảo sau đó cùng chia sẻ với mọi người nhé.

Theo Chánh Kiến