Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Wait(v)- /weɪt/: chờ đợi Storm(n)- /stɔːrm/: cơn bão, bão Pass (v)-  /pæs/: qua, đi qua Dance (v)- /dæns/: nhảy, khiêu vũ Rain (n)- /reɪn/: cơn mưa “Life isn’t about waiting for the storm to pass… It’s about learning to dance ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Family(n)- /’fæmili/: gia đình Place (n)- /pleis/: nơi, chỗ Mind (n)- /maind/: tâm trí Contact (v)-/ kɔntækt/: giao tiếp, tiếp xúc “A family is a place where minds come in contact with one another.” – Budda “Một gia đình là ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Change (v)- /tʃeɪndʒ/: thay đổi Hard (adj) – /hɑːrd/ – khó khăn Yourself (pro)-  /j ʊrːˈself/: tự bản thân bạn Strong(adj)- /strɑːŋ/: mạnh mẽ, khỏe mạnh   “When life changes to be harder, change yourself to be stronger.”– Unknow “Khi cuộc ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Story (n)- /ˈstɔːr.i/: chuyện, câu chuyện, truyện Make (v)- /meɪk/: làm, chế tạo Yours (pro)- /jʊrz/: của bạn Seller (n)- /ˈsel. -ɚ/: thứ bán được, hàng bán được, người bán hàng   “Life is a story, make yours the best ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Simple (adj)- /ˈsɪm.pl̩/: đơn giản Way (n) -/weɪ/: con đường, cách, lối Stay (v) – /steɪ/: ở lại, giữ lại, hoãn lại Let (v)- /let/: để cho, cho phép   “One of the simplest way to stay happy is to ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Hatred (n)- /ˈheɪ.trɪd/ ‘heitrid/: sự căm thù, sự căm ghét, lòng thù hận Paralyze(v)- ‘pærəlaiz/: làm tê liệt, làm Release (v)-/ ri’li:s/: giải thoát, phóng thích /rɪˈliːs/ /rɪˈliːs/ Confuse (v)- /kən’fju:z/: bối rối, làm cho lộn xộn, làm cho rắc ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Happiness (n)- /ˈhæp.i.nəs/: hạnh phúc, niềm hạnh phúc Depend (v)- /dɪˈpend/: phụ thuộc Quality (n)- /ˈkwɑː.lə.t̬i/: chất lượng, phẩm chất, đặc tính Thought (n)- /θɑːt/: suy nghĩ,ý nghĩ, ý niệm “The happiness of your life depends on the quality of ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Start (v)- /stɑːrt/: bắt dầu, khởi đầu Chapter (n)- /ˈtʃæp.-tɚ/: chương Keep (v)- /kiːp/ : giữ. Keep –Ving: liên tục làm một việc gì đó Re-read (v)- /ˌri. riːd/: đọc lại “You can’t start the next chapter of your life if ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Give (v)- /ɡɪv/: đem, cho, mang Strong (adj)- /strɑːŋ/: mạnh mẽ, khỏe mạnh Enough (adv)- /ɪˈnʌf/: đủ Live (v)- /lɪv/: sống “You’re given this life because you’re strong enough to live it.”-Unknow “Bạn được ban cho cuộc sống này vì ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

 Beautiful (adj) –  /ˈbjuː.tɪ.fəl/: đẹp Quality (n) – /ˈkwɑː.lə.t̬i/: phẩm chất, đặc tính, đức tính Friendship (n)- /ˈfrend.ʃɪp/: tình bạn, tình bằng hữu Understand (v)- /ˌʌn. dɚˈstænd/: hiểu, thấu hiểu “One of the most beautiful qualities of true friendship is ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Parents (n ) – /ˈper.ənts/ : cha mẹ, phụ huynh Hard (adj) – /hɑːd/: khó khăn Try (v) – /traɪ/ : cố gắng, nỗ lực Zealous (adj) – /ˈzel.əs/: bo bo, tha thiết bảo vệ, nóng vội, ghen tỵ   ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Spend (v)- /spend/: tiêu, dùng, dành cho Kind (n)- /kaɪnd/: lòng tốt Serve (v)- /sɝːv/: phục vụ, phụng sự, đáp ứng Regret (v)- /rɪˈɡret/: hối tiếc, hối hận Promise (v)- /ˈprɑː.mɪs/: hứa hẹn, báo trước “Love your family. Spend time, ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Opportunity (n)- /ˌɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i/: cơ hội Knock (v)- /nɑːk/: gõ, đạp Present (v)- /pri’zent/ : trình diện, phô ra, lộ ra Beat down (v) – /biːt daʊn/: hạ gục, đánh gục, đánh bật “Opportunity does not knock, it presents itself when ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Task (n)- /tæsk/: nhiệm vụ Seek (v)- /siːk/: tìm kiếm Barrier (n)- /ˈbær.i.ər/: rào cản, chướng ngại vật Built (v)- /bɪlt/: xây dựng, kiến tạo Against (prep) – /-ˈɡenst/: chống lại, tương phản, ngược lại “Your task is not to ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Great (adj) – /ɡreɪt/: to lớn, vĩ đại Gift (n) – /ɡɪft/ : quà, món quà Give (v) – /ɡɪv/: đưa, tặng, cho Someone (n)- /ˈsʌm.wʌn/: ai đo, người nào đó Time (n) – /taɪm/: thời gian Portion (n) – ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Successful (adj) – /səkˈses.fəl/ : thành công Marriage (n) – /ˈmer.ɪdʒ/  : hôn nhân Edifce (n) – /ˈed.ɪ.fɪs/: dinh thự Rebuilt (v) – /ˌriːˈbɪld/: sửa sang, xây lại   “A successful marriage is an edifice that must be rebuilt every ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Change (v) – /tʃeɪndʒ/ : thay đổi Reality (n) – /riˈæl.ɪ.ti/ : thực tế Eye (n) – /aɪ/: mắt See (v) – /siː/ : nhìn, xem, thấy   “Since we cannot change reality, so let us change the eyes which see ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

 Way (n) – /weɪ/ : đường, con đường, cách, lối Success (n) – /səkˈses/: thành công Trace (n) – /treɪs/ : dấu vết, dấu chân Lazy (adj) –  /ˈleɪ.zi/ : lười biếng “On the way to success, there’s no trace ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Children (n) – /ˈtʃɪl.drən/: trẻ em Remember (v)- /rɪˈmem.bər/: nhớ, ghi nhớ Material (adj) – /məˈtɪə.ri.əl/ : vật chất, tính chất vật chất Cherished (adj)- /ˈtʃer·ɪʃt/: được yêu mến yêu thương, tình cảm yêu thương, quý trọng   “ Children will ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Keep (v) – /kiːp/ : giữ Eye (n) – /aɪ/: mắt Star (n) – /stɑːr/ : sao Feet (n) – /fiːt/ : đôi chân Ground (n) – /ɡraʊnd/: mặt đất   “Keep your eyes on the stars, but keep your feet ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

 Learn (v) – /lɝːn/ : học Appreciate (v) /əˈpriː.ʃi.eɪt/ : trân trọng, đánh giá cao Have (v) – /hæv/: có Make (v) – /meɪk/: làm, khiến, tạo ra   “Learn to appreciate what you have before time makes you appreciate ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Start (v) –  /stɑːrt/ : bắt đầu, khởi đầu Broken (v) – /ˈbrəʊ.kən/: vỡ, đổ vỡ, Piece (n) – /piːs/: mảnh, miếng wake up (v) – /weɪk ʌp/ : thức giấc, tỉnh giấc “Don’t start your day with the broken ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Children (n) – /ˈtʃɪl.drən/: trẻ em Natural (adj) – /ˈnætʃ.ər.əl/: bản chất tự nhiên, bản tính, bẩm sinh Mimic (v) – /ˈmɪm.ɪk/: bắt chước Act (n) – /ækt/: hành động Manner (n) – /ˈmæn.ər/: thói, kiểu, dáng vẻ, thái độ, cử ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Học từ vựng qua danh ngôn

Unfold (v) – /ʌnˈfoʊld/ : mở ra, bộc lộ, bày tỏ Blosssom (n) – /ˈblɑː.səm/: hoa Petal (n) – ˈpet.əl/: cánh hoa Curl (v) –  /kɝːl/:uốn lại, xếp lại Conceal (v) – /kən’si:l/: dấu diếm, che đậy, ẩn chứa   “A ...

Kết thúc

Không còn trang để tải