• Góc nhìn ĐKN

Không tham lam chính là báu vật của đời người

Không tham lam chính là báu vật của đời người

Người ta đối với tiền bạc, hư danh là có truy cầu, lòng tham không đáy. Do đó người xưa cho rằng: Không tham mới là bảo vật. Ai mà khắc chế được tâm tham thì chính như trong tay có bảo vật vậy. Trong “Tả ...