Tag Archives: world

Học từ vựng qua danh ngôn

“To the world you may be one person, but to one person you may be the world.” – Unknow Author. Có thể với thế giới, bạn chỉ là một người. Nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới. – Khuyết danh person ...