Tag Archives: Trời biết

Tâm người động một niệm, Trời đất đều biết rõ

Một số người khi làm một việc bí mật nào đó thường nói: “Trời biết đất biết, ngươi biết, ta biết”. Câu nói ấy có ý tứ rằng, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói ...